Ons Advanced Asset Management -
Verhoging de vastgoedwaarde

Met ons Advanced Asset Management genereren en beheren wij vastgoed van verschillende activaklassen. De nadruk ligt op een duurzame verhoging van de vastgoedwaarde van de portefeuille. 

Om dit te bereiken combineert ons vermogensbeheer het optimaliseren van het verhuurbeheer voor een winstgevende huurdersstructuur op lange termijn, het veiligstellen en optimaliseren van de financiering en het beheer van een holistisch duurzaam bedrijfsplan dat rekening houdt met duurzaamheidscriteria. Ook compliance speelt voor ons een centrale rol.

Als Asset Managemer zijn wij verantwoordelijk voor de positionering van uw vastgoed namens de eigenaren. Wij kunnen een beroep doen op de markt- en concurrentieanalyse van ons ervaren verhuurteam. Tegelijkertijd zien wij toe op de naleving van de financieringsconvenanten en de verzekeringsdekking. Wij zorgen ook voor de inkoop van vervolgfinanciering.

Wat bedoelen we met Advanced Asset Management?

Onze kerncompetenties in Asset Management

Ons Asset Management is zich bewust van zijn economische verantwoordelijkheid ten aanzien van de hem toevertrouwde middelen. Met onze vakbekwaamheid en jarenlange ervaring bieden wij een solide basis om deze verantwoordelijkheid waar te maken. Bovendien vormt de nauwe interactie met onze gespecialiseerde teams op het gebied van investment management, verhuurbeheer, vastgoedbeheer en bouwprojectbeheer een optimale basis voor duurzaam succesvolle beslissingen. 

Wij baseren ons bijvoorbeeld op interne markt- en concurrentieanalyses. Ook de overdracht van nieuw verworven eigendommen aan het Asset Management is organisatorisch en procedureel nauw met ons verbonden. Asset Management gebruikt dezelfde instrumenten als Investment Management en zet ze voort. Dit zorgt ervoor dat afwijkingen van de oorspronkelijke investeringshypothesen zo vroeg mogelijk worden ontdekt tijdens het lopende toezicht. 

In het kader van de actualisering van het bedrijfsplan kunnen dan zo snel mogelijk controlemaatregelen worden geïnitieerd en geëvalueerd. Het interne Construction Project Management biedt betrouwbare kostenberekeningen en informatie over de vaststelling en uitvoering van duurzaamheidsdoelstellingen.

Advanced Real Estate Management

Intelligente organisatiestructuur Asset Management

De vorming van cliëntenteams zorgt voor duidelijke bevoegdheidsregelingen in het Asset Management zonder matrixstructuren en vooral zonder belangenconflicten met andere cliënten.

Dit betekent dat de interne verantwoordelijkheden vanaf het begin effectief zijn vastgelegd en dat alle processen zijn afgestemd op u als klant. Succesvol Asset Management is gebaseerd op zoveel mogelijk diepgaande vastgoed- en marktinformatie. In dit opzicht is ons Asset Management qua organisatie en processen nauw verweven met commercieel vastgoedbeheer, boekhouding, technisch vastgoedbeheer, verhuur en bouwprojectbeheer.

De commerciële processen zijn voornamelijk in Soest geconcentreerd. Dit vergemakkelijkt in hoge mate de snelle uitwisseling van commerciële informatie over Asset Management en is dus ook een succesfactor met betrekking tot consistente rapportage.

De vlotte aansluiting van de respectieve teams bespaart extra processtappen en maakt zo een nog intensiever beheer van de vastgoedportefeuilles mogelijk.

Wij gaan verdere uitdagingen in beheerintensief vastgoed met hoge onderhoudseisen aan door onze klantgerichte vermogensbeheerstructuur te spiegelen in ons bouwprojectbeheer. Dit resulteert in korte trajecten met veel aandacht voor onze klanten en de toevertrouwde eigendommen.

DIGITALISERING EN INTEGRATIE MET ANDERE DIENSTEN

De kerntaak bij vermogensbeheer is om als vertegenwoordiger van de eigenaar de juiste beslissingen te nemen om de waarde van het betreffende onroerend goed duurzaam veilig te stellen en te verhogen.

De betreffende beslissing wordt niet geïsoleerd genomen, maar in een holistische context. Zo hebben beslissingen om bepaalde technische verbeteringsmaatregelen in een huurruimte uit te voeren gevolgen voor de toekomstige huurdersmix van het pand en dus ook voor de haalbare huurprijs. Deze beslissing kan echter niet los van de marktomgeving worden genomen. Even belangrijk is de overweging van de gevolgen voor de haalbare verkoopprijs van het pand. Bovendien is deze beslissing niet mogelijk zonder analyse van de bestaande structuren in het gebouw, bijvoorbeeld met betrekking tot de effecten op de exploitatie- en bijkomende kosten.

Kortom: Alle informatie uit alle verschillende disciplines met betrekking tot het desbetreffende onroerend goed moet worden gebundeld en beschikbaar worden gesteld aan het vermogensbeheer. Optimale beslissingen kunnen alleen worden genomen als alle relevante informatie beschikbaar komt.

Om een dergelijke koppeling van gegevens mogelijk te maken, maken wij gebruik van geavanceerde digitale systemen. Complexe informatiestromen kunnen worden omgezet in intuïtieve rapporten.

Asset management heeft ook toegang tot het digitale document- en workflowmanagementsysteem dat bij vastgoedbeheer wordt gebruikt.

Onze rapportage kan ook flexibel op uw behoeften worden afgestemd. Integratie en koppeling met uw systemen is eveneens vanzelfsprekend.

BUITENGEWONE verbintenis

Ondanks alle digitale systemen blijft de individuele medewerker doorslaggevend voor succesvol vermogensbeheer. Consequentheid, betrokkenheid en toewijding van het personeel zijn hierbij doorslaggevend. Wij zijn ook erg trots op onze ervaren medewerkers in het vermogensbeheer.

Wij scholen hen bij op specifieke gebieden, maar ook op het gebied van algemene competenties en vaardigheden.

Het hoogste niveau van betrokkenheid bereiken we ook door de implementatie van KPI’s. Als onderdeel van ons managementsysteem worden mandaatgerelateerde kwaliteitsdoelstellingen gekwantificeerd en gecascadeerd. De doelstellingen worden elk kwartaal afgestemd. De variabele salariscomponent is gekoppeld aan het bereiken van deze doelstellingen.

Karriere